Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2018/19

Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym -
wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są organizowane w naszej szkole.

 


SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH CKU SWŁ W ŁODZI

Sesja  zimowa styczeń – luty  2019

Szczegółowy terminarz egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2019 - sesja nr 191    >>

Przypominamy wszystkim słuchaczom  i absolwentom przystępującym do egzaminów:
 • „DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU” należy wypełnić osobiście i złożyć u opiekuna semestru /dotyczy słuchaczy Centrum/ w nieprzekraczającym terminie:
  - sesja zimowa -
  - sesja letnia  -
  Deklaracja do pobrania tutajZałącznik nr 3   lub w szkole u opiekuna semestru
 • na każdy egzamin obowiązkowo należy przyjść co najmniej 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu
 • obowiązkowo należny przynieść dowód osobisty (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość)
 • należy przynieść  niezbędne materiały do pisania – m.in. długopisy z czarnymi wkładami.
 • na egzamin nie wolno wnosić picia, żadnych pomocy dydaktycznych ani urządzeń telekomunikacyjnych
Ważne przed przystąpieniem do egzaminów:
 • Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 191 /styczeń – luty  2019 ./  – sprawdź tutaj >>
 • Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części  praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 191 /styczeń – luty  2019 / – sprawdź tutaj  >>
 • Przykład strony tytułowej arkusza do części pisemnej egzaminu zawodowego znajduje się tutaj  >>
 • Przykład strony tytułowej arkusza do części praktycznej egzaminu zawodowego znajduje się tutaj >>
 • Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach wg nowej podstawy programowej znajdziecie tutaj  >>
 • Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach >>

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i trzymamy kciuki :-)


Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012r.
Z dniem 1 września 2012 weszły w życie zmienione przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa efektów kształcenia i zwiększenie skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Dzięki tym przepisom ułatwione będzie uzyskiwanie wykształcenia zawodowego, uzupełnianie kwalifikacji i kształcenie w nowym zawodzie. Nauka w szkole policealnej będzie trwać od 1 do 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia.
Nowością w nowym systemie kształcenia zawodowego jest wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (tzw. KKZ). Pracodawcy będą mogli zlecać szkołom ich przeprowadzenie. Dzięki temu placówki oświatowe łatwiej dostosują ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. W kursach zawodowych będą mogli uczestniczyć uczniowie, absolwenci i osoby dorosłe spoza znowelizowanego systemu kształcenia.
Alfabetyczny wykaz zawodów  i kwalifikacji w tych zawodach znajdziecie tutaj
  >>

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -
czyli co każdy zdający  o swoim egzaminie wiedzieć powinien…

Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Nowy egzamin zawodowy umożliwi zdającym potwierdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych w zakresie pojedynczej kwalifikacji, a nie jak dotychczas z zakresu całego zawodu.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz słuchaczy szkół policealnych;
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, technikum oraz szkół policealnych;
 • absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ);

Egzamin zawodowy składa się z:

 • części pisemnej – w formie testu pisemnego, który trwa od 45 do 90 minut w zależności od kwalifikacji. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań
 • części praktycznej – w formie testu praktycznego – który trwa od 120 – 240 minut w zależności od kwalifikacji. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez Zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska z:

  • części pisemnej – minimum 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
  • części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Szczegółowe informacje – Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach wg nowej podstawy programowej znajdziecie tutaj >

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.


Słowniczek przydatnych pojęć znajdziesz tutaj >>

Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna   

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi   

Portal internetowy: www.egzaminzawodowy.info